Velg en side

Krav om forutsigbarhet for norsk deltakelse i Interreg

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 02.02.22

Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023 starter nå, og Østlandssamarbeidet ser det som viktig å være tidlig ute og gi politiske signaler i forkant av den planlagte prosessen. Den 6. mai vil Østlandssamarbeidets europapolitiske forum møte statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til dialog om Interreg.

Bakgrunn

I forslaget til statsbudsjett for 2022 kuttet den avtroppende regjeringen den årlige bevilgningen til Interreg med 36 millioner kroner. Østlandssamarbeidet anmodet i høst den nye regjeringen om å tilbakeføre midler til regional- og distriktsutvikling gjennom Interreg i statsbudsjettet. Østlandssamarbeidet følger nå opp sin henstilling til den nye regjeringen om å prioritere Interreg og legge forutsigbare rammer for hele perioden 2021-2027. Du kan lese hele brevet nederst i denne saken.

Hva er Interreg?

Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Programmene skal bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom landene/regionene, samt å utvikle gode tjenester og tilbud til Europas innbyggere.

Et viktig verktøy for europeisk samarbeid

Interreg er et viktig verktøy for distrikts- og regionalutvikling, og for styrket samarbeid med våre naboland i Norden og Europa. I Hurdalsplattformen framhever regjeringen at nordiske og europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere, og at regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk på et bredt felt for å ivareta norske interesser. Norge har for tiden formannskapet i det nordiske samarbeidet (i 2022) og i Østersjørådet (ut juni 2022).

Regjeringen har også signalisert at de vil samarbeide nært med EU om Europas grønne giv. De ulike EU-programmene er viktige verktøy for å kunne gjennomføre konkrete prosjekt med sikte på grønn omstilling og grønn verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner har nøkkelroller i denne samfunnsutviklingen og Interreg-programmene er helt sentrale i dette bildet. Østlandssamarbeidet henstiller derfor til Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) å legge til grunn minimum samme årlige tildeling til Interreg i statsbudsjettet for 2023 som for året 2021. Det vil være i tråd med de signalene Norge gav i programutviklingsarbeidet.

Les brevet fra Østlandssamarbeidet til Kommunal- og distriktsdepartementet i sin helhet her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier