Velg en side

Krav om forutsigbarhet for norsk deltakelse i Interreg

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 2. februar, 2022

Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023 starter nå, og Østlandssamarbeidet ser det som viktig å være tidlig ute og gi politiske signaler i forkant av den planlagte prosessen. Den 6. mai vil Østlandssamarbeidets europapolitiske forum møte statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til dialog om Interreg.

Bakgrunn

I forslaget til statsbudsjett for 2022 kuttet den avtroppende regjeringen den årlige bevilgningen til Interreg med 36 millioner kroner. Østlandssamarbeidet anmodet i høst den nye regjeringen om å tilbakeføre midler til regional- og distriktsutvikling gjennom Interreg i statsbudsjettet. Østlandssamarbeidet følger nå opp sin henstilling til den nye regjeringen om å prioritere Interreg og legge forutsigbare rammer for hele perioden 2021-2027. Du kan lese hele brevet nederst i denne saken.

Hva er Interreg?

Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk og er ikke en del av EØS-avtalen. Norge er invitert med som tredjeland og deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Programmene skal bidra til å bygge ned grenser og bedre utnytte potensialet for samarbeid mellom landene/regionene, samt å utvikle gode tjenester og tilbud til Europas innbyggere.

Et viktig verktøy for europeisk samarbeid

Interreg er et viktig verktøy for distrikts- og regionalutvikling, og for styrket samarbeid med våre naboland i Norden og Europa. I Hurdalsplattformen (PDF) framhever regjeringen at nordiske og europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere, og at regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk på et bredt felt for å ivareta norske interesser. Norge har for tiden formannskapet i det nordiske samarbeidet (i 2022) og i Østersjørådet (ut juni 2022).

Regjeringen har også signalisert at de vil samarbeide nært med EU om Europas grønne giv. De ulike EU-programmene er viktige verktøy for å kunne gjennomføre konkrete prosjekt med sikte på grønn omstilling og grønn verdiskaping. Kommuner og fylkeskommuner har nøkkelroller i denne samfunnsutviklingen og Interreg-programmene er helt sentrale i dette bildet. Østlandssamarbeidet henstiller derfor til Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) å legge til grunn minimum samme årlige tildeling til Interreg i statsbudsjettet for 2023 som for året 2021. Det vil være i tråd med de signalene Norge gav i programutviklingsarbeidet.

Les brevet fra Østlandssamarbeidet til Kommunal- og distriktsdepartementet i s|in helhet her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier